การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง ฯ ประจำปี 2557

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์(แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ปี งปม. 2557

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

 

การบริหารความเสี่ยง ฯ ประจำปี 2556

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์(แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ปี งปม. 2556

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

 

การบริหารความเสี่ยง ฯ ประจำปี 2555

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์(แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ปี งปม. 2555

กิจกรรมที่  3 :  งานบริการวิชาการที่บูรณาการหรือเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

 

การบริหารความเสี่ยง ฯ ประจำปี 2554

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์(แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ปี งปม. 2554

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

 

การบริหารความเสี่ยง ฯ ประจำปี 2553

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์(แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ปี งปม. 2553

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2553 และแบบฟอร์ม

 

 

 

 

 

 

View (2027)

About the Author