ก.พ.ร.

การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
แบบ ก.พ.ร. ปี 2553
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิภาพ
รายงานผลการประเมินผลตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2553 (Sar Card)
ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสำเร็จในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพในชุมชน เอกสารแนบ
ตัวชี้วัดที่ 3.3 : ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม เอกสารแนบ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 : มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เอกสารแนบ ตัวชี้วัดที่ 4.2.1

เอกสารแนบ ตัวชี้วัดที่ 4.2.2

เอกสารแนบ ตัวชี้วัดที่ 4.2.3

 

View (903)

About the Author