การประชุมวิชาการ

 1. ขอเชิญร่วมงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ ๓ “ศาสตร์ศิลป์ถิ่นดุสิต เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี”
 2. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ “ก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษา
 3. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “ASEAN Conference on Management and Technology (ACMT 2013)”
 4. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐
 5. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เืรื่อง การปรับตัวของภาคการเกษตรกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
 6. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศสมาชิกอาเซียน
 7. การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๔
 8. การประชุมวิชาการศิลปกรรมสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Fine Art Symposium:AFAS)
 9. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพํมนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน”
 10. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
 11. ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๓
 12. ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๗ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
 13. ขอเชิญเข้าร่วมงาน “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo) ครั้งที่ ๑
 14. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ ๗” ในหัวข้อ “East – West Higher Education Experiences”
 15. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า”
 16. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖ (The 14th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference : TSAE 2013)
 17. โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ประจำปี 2556
 18. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ICOMOS ๒๐๑๓ ในหัวข้อ “มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน” (Asian Forgotten Heritage: Perception, Preservation and Presentation)
 19. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๕ (The 5th NPRU National Academic Conference) : “การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
 20. ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดัยชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ ๙
 21. เชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการประจำปี 2556
 22. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 23. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและ/หรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “การพัฒนาคน ชุมชน องค์การและสังคม พัฒนบริหารศาสตร์กับทางเลือกใหม่ ด้านการพัฒนาในอนาคต” คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “การพัฒนาคน ชุมชน องค์การและสังคม พัฒนบริหารศาสตร์ กับทางเลือกใหม่ ด้านการพัฒนาในอนาคต
 24. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์:วิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 25. การประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ ๓” และขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยนำเสนอ
 26. ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทย ที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๓ “การพัฒนาภูมิปัญญาสู่อาเซียน”
 27. เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ “Health Inequity and ASEAN Economic Community : A Regional Perspective”
 28. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ ๑๑
 29. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The First Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security
 30. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ๒๕๕๖ “การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้”
 31. การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ จำนวน ๓ เรื่อง “International Symposium on Quality Management of Fruits  and Vegetables for Human Health (FVHH2013)”, International Symposium on Agri-Foods  for Health and Wealth (AFHW2013)” และ International Symposium on Botanical Gardens  and Landscape (BGL2013)”
 32. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS ๒๐๑๓ หัวข้อ“มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม :รู้ รักษา สืบสาน”(Asian Forgotten Heritage:Perception,Preservation and Presentation)
 33. เชิญชวนเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปี ๒๕๕๖
 34. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Wisdom  for Social Development”
 35. ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ “ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในบริบทของอาเซียน”
 36. ขอเชิญร่วมสัมมนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาดุสิตาวิชาการครั้งที่ ๘ “The 2013 International Conference on Innovation in Teaching Languages and Culture”
 37. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (SEGA 04) “The 4th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 04) Conference Theme: Biodiversity in  Eco Buildings and Industries”
 38. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓ และงานแสดงสินค้า ประจำปี ๒๕๕๖
 39. โครงการ “ประกวดผลงานโครงงานพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
 40. “การบูรณาการองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน”(Integrating Knowledge Towards ASEAN Community)
 41. “การเตรียมความพร้อมและโอกาสของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
 42. “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๗ :บูรณาการศาสตร์และศิลป์”
 43. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ : geoinfotech 2013
 44. การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 nd Annual PSU Phuket International Conference 2013“Multidisciplinary Studies on Sustainable Development”
 45. การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อเรื่อง รูปลวดลายในศิลปะอีสานกับความเป็นเครือญาติทางสังคมวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มาที่ไปทางด้านการออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายศิลปะพื้นถิ่นกับสังคมวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง
 46. การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 31
 47. การประชุมพะเยาวิจัย 2557
 48. “การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม”
 49. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ICOMOS ๒๐๑๓  ในหัวข้อ “มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน”
 50. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 เรื่อง ผลงานวิจัยและนัวตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SPUCON13)
 51. กาประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52
 52. การประชุมวิจัยนานาชาติ “The 6th International Conference on Educational Research (ICER 2013)”
 53. ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ ๔”
 54. ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ITTSEE 2013 – International Workshop เรื่อง Innovation and Technology Transfer for Sustainable Development in Emerging Economies”
 55. สถาบันพระปกเกล้า    ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วมในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๖  เรื่อง “ธรรมราชา”
 56. การนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ : (MFU Research Exhibition 2013)
 57. มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
 58. บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
 59. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี
 60. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๙

View (3383)

About the Author