สวพ. จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี  2558 ระหว่างวันที่  2 – 5กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย

  1. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย จำนวน 24ผลงาน จาก 3 คณะ 1 สถาบันประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 6ผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7ผลงาน และสถาบันวิจัยและพัฒนา 1ผลงาน
  2. การให้สัมภาษณ์สำหรับจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในเวทีงานวันนักประดิษฐ์ โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 6 ผลงาน

(1) การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ)

(2)การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของฝากสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาสลิดฯ (อาจารย์มยุรี เรืองสมบัติ)

(3) การพัฒนาการเตรียมสีผสมจากสีย้อมธรรมชาติ (ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์)

(4) การพัฒนาเส้นด้ายจากซังข้าวสู่เชิงพาณิชย์ (อาจารย์อัชชา หัทยานานนท์)

(5) การศึกษาและพัฒนาเส้นใยพืชมะละกอฯ (อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์)

(6)ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์)

View (133)

About ird