สวพ. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์    ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Climate Change and Sustainable Development : Paris Climat 2015” ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์  ๐ ๒๒๑๘ ๓๙๒๒ – ๓ หรืออีเมล์ Krongthum.N@chula.ac.th

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคาร ๓๗ (ตึกบัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://graduate.srru.ac.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  ๐ ๔๔๐๔ ๑๕๙๗

๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร     ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔ ในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการงานวิจัย กับ การพัฒนาการเรียนการสอน” ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชัฏพระนคร ทั้งนี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.pnru.ac.th/offi/research หรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์  ๐ ๒๕๒๑ ๑๒๓๔

๔. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ ๔ (WMS Management Research National Conference # 4)”  ในหัวข้อ “Social Innovation & Impact” ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมทวินโลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://wms.wu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๒๒๒๑, ๐ ๗๕๖๗ ๒๒๒๗ หรือ ๐ ๗๕๖๗ ๒๒๒๔

๕. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ ๕” ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทั้งนี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://journal.pim.ac.th/th/seminars หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๐๒๓๐, ๐ ๒๘๓๗ ๑๑๐๓

๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ   มทร.ตะวันออก ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท    จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๕ ๘๒๐๑ ต่อ ๘๕๐๘ – ๑๐   หรือ E-mail : cfr2rmutto@gmail.com

๗. มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๕ ในหัวข้อ “วิจัยไทย    เพื่ออนาคต (Thai research : A vision of futurity)” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.pt.tsu.ac.th/rdi หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๖๗ ๓๒๒๗

๘. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Green ASIA and Sustainability: Sustainable Cities”ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ Miracle Grand Convention Hotel ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.eau.ac.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  ๐ ๒๕๗๗ ๖๗๖๒, ๐ ๒๕๗๗ ๑๐๒๘-๓๑ ต่อ ๓๙๐, ๒๑๕

๙. มหาวิทยาลัยบูรพา  ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burapha University International Conference 2015 ในหัวข้อ “Moving Forward to a Prosperous and Sustainable Community” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.buu.ac.th/BUUConference หรือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๖๑ – ๒

หากหน่วยงานของท่านสนใจ และมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ เรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

View (111)

About ird