ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวิจัยและบริการวิชาการ รับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวิจัยและบริการวิชาการแก่มหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 10 ปี จำนวน 2 รางวัล  ประกอบด้วย

  1. คุณยุพิน โมราทอง      ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง
  2. คุณวิลาวัลย์ พลจันทร์  ประธานกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี

 

โดยได้รับโล่และประกาศนียบัตรจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

View (104)

About ird