สวพ. ดำเนินการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง อาจารย์คณะเทคโนโลยี            คหกรรมศาสตร์ อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมด้วยบุคลากร สวพ. ดำเนินการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในโครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานไทยคราฟท์แฟร์ ณ โรงแรมจัสมิน (Jasmine Hotel) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา         ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น โดยโครงการฯ นี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

View (195)

About ird