การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2557  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่  (1) ผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้การกำกับและรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา  (3) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (4) ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (5) ผลการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมแผนงานบริการให้คำปรึกษาภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  และบุคลากร สวพ. จำนวน 10 คน

View (164)

About ird