การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานวิจัยจึงได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักวิจัยและหน่วยงานในการทำงานและบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ในการนี้ หน่วยงานสามารถพิจารณาส่งรายชื่อนักวิจัยและหน่วยงานเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.decade1.ird.rmutp.ac.th กล่องงานกลุ่มวิจัย : โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร จำนวน 12 ชุด และจัดส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง โทรศัพท์ 09 2536 5516 หรือ 0 2665 3777, 0 2665 3888 ต่อ 6097

 

 

View (201)

About ird