สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและนำเสนอบทความวิชาการ/วิจัย ในงานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียน ครั้งที่ ๕ ภายใต้หัวข้อ “การสืบสานวัฒนธรรมข้ามศตวรรษ”(The 5th ASEAN Traditional Textiles Symposium “Connecting Centuries of Tradition”) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ     และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม     การประชุมดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๔ ๑๒๕๕ ต่อ ๗๒๐๑-๕

รายละเอียด : งานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียน ครั้งที่ ๕ 

๒. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)   ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗” (geoinfotech 2014) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์และลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม. ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม การประชุมดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ http://geoinfotech.gistda.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๔๕๐๔-๕ ต่อ ๔๒๑, ๔๒๒

รายละเอียด : ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ 

๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “the 6th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2014)” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ http://iseec2014.udru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๑ ๑๐๔๐ ต่อ ๗๐๓

รายละเอียด : ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “the 6th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2014)”  

หากหน่วยงานของท่านสนใจ และมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ           เรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

 

View (201)

About ird