สวพ. ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑   ในหัวข้อ “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจ และสังคม” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ www.mcucongress.net ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๘ ๖๖๐๐ ๓๑๙๙,  ๐๘ ๖๑๕๕ ๖๒๗๙ และ ๐๘ ๐๐๔๖ ๘๕๕๙

๒. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมนำเสนอในงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่  ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ ๗ – ๘ ผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถส่งใบสมัครพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มาที่ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๖๙๓ ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๓๒๖๓ และ ๐๘ ๑๙๑๒ ๗๘๙๘

หากหน่วยงานของท่านสนใจ และมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ           เรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

รายละเอียด :

๑. การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑   ในหัวข้อ “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจ และสังคม” 

๒. มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑

 

View (203)

About ird