ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (CASNIC 2014) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (CASNIC 2014) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในหัวข้อ “นานาวิทยาการ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืนสู่เอเซีย” (Inter – disciplinary Research and Innovation for Future Sustainable Development of Asia) ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และโรงแรมกรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ http://www.cas.ac.th/gs/casnic2014 ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๖๕๓๗ ต่อ ๔๐๓
หากหน่วยงานของท่านสนใจ และมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ เรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

รายละเอียด : งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (CASNIC 2014) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

View (385)

About ird