การประชุมวิชาการระดับนานาชาตินวัตกรรมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาตินวัตกรรมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ (International Conference on Innovation in Education- ICIE 2015)   ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวได้ที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๙๗๒๒ ต่อ ๑๓๐๙

หากหน่วยงานของท่านสนใจ และมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ     เรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

รายละเอียด : การประชุมวิชาการระดับนานาชาตินวัตกรรมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ 

 

 

 

View (243)

About ird