ขอเชิญประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการ

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอเชิญประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 13-14  ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กำหนดส่งบทความเข้าร่วมประชุมฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555

 

View (192)

About ird