ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเปิดรับผลงานทางวิชาการประเภท บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ และบทความวิทยานิพนธ์  หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.research.cmru.ac.th   หรือติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์  0 5388 5958

 

View (306)

About ird