ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย และ ภาคโปสเตอร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย และ ภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ การเลี้ยง และการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 และงานแสดงสินค้า ประจำปี 2555 The 2nd Thai National Symposium on Animal Care and Use for Scientific Purposes (2nd TACUS) & Laboratory Animal Trade Exhibition 2012 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2555  ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดส่งผลงานวิชาการภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

 

View (206)

About ird