การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ/เสนอผลงานทางวิชาการ

1. มหาวิทยาลัยนเศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Agricultural Machinery in Rice Production: A challenge for ASEAN ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรม The Empress Convention Centre จังหวัดเชียงใหม่

2. กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555  ณ ห้องประชุมโรงแรมภายในกรุงเทพมหานคร

 

View (218)

About ird