ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร เป็นวารสารราย 4 เดือน            กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ โดยเริ่มฉบับที่ 1 ในเดือนตุลาคม หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ                สามารถส่งต้นฉบับทาง E-mail : res_journal@mju.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

View (299)

About ird