ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ ๒ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2555    ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 ทั้งนี้กองบรรณาธิการวารสารฯ จะคัดเลือกบทความ   ที่ตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2555 เพื่อมอบรางวัลแก่เจ้าของบทความโดยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย                 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์    http ://eng.kbu.ac.th./home/engineer_journal/

View (283)

About ird