ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนเรศวรพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนเรศวรพะเยา

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์  นิสิต  และบุคคลทั่วไป  และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทักษะวิชาการ  ที่เป็นประดยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ให้กว้างขวางขึ้น  โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.up.ac.th

View (667)

About ird