ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ราย 6 เดือน

คือเดือนมกราคมและพฤษภาคมของปี

View (192)

About ird