ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16
 2. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
 3. ขอเชิญส่งข้อเสนอการศึกษาวิจัยโครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้านความโปร่งใส
 4. ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับภารกิจงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 5. ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556
 6. โครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 7. โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558
 8. ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 9. ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2556  จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 10. สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยแก่นักวิชาการ ปี พ.ศ. 2556 โดยศูนย์  Center for Chinese Studies (CCS)
 11. ทุนป๋วย อึ๊งภากรณ์ (Puay Fellowship) : สนับสนุนทุนด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และการพัฒนาชนบท
 12. ทุนปรีดี พนงยงค์ (Pridi Fellowship) : สนับสนุนทุนด้านสังคม กฎหมาย และการเมือง
 13. ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาเอก จาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 

View (3016)

About the Author