ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and Development ) เริ่มดำเนินการตามโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ พีรพัชระ เป็นประธานโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549  ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น สำนักงานผู้อำนวยการ และมีการแบ่งหน่วยงานภายในสถาบัน เป็น 3 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการวิชาการ

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พื้นที่เทเวศร์

 

ปรัชญา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและงานบริการสังคมสู่สากล

วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการสู่โลกอาชีพ

นโยบาย

1. การสร้างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคม ให้มีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการความรู้และสร้าง

ผลผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
2. การสร้างผลงานวิจัยโดยการสร้างองค์ความรู้ และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญกับฐานเทคโนโลยีที่เน้น

การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
3. การสร้างผลงานบริการสังคมที่เกิดจากผลผลิตของการวิจัยและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยการบริการข้อมูล

ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างรายได้สู่มหาวิทยาลัย
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการงานวิจัยและบริการสังคมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

1. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตและภาคบริการ

2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพ

3. เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

4. บริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ

5. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ

 

 

View (2528)

About the Author