การตีพิมพ์บทความในวารสาร

  1. วารสารวิชาการด้านคุณธรรมและความดี
  2. วารสารวิจัยราชภัฏชัยภูมิ
  3. วารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  4. วารสารวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  5. วารสาร Rajabhat Journal of Science,Humanities & Social Sciences มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  6. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  7. วารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

View (1380)

About the Author