รายงานประจำปี 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานประจำปี 2553 (สารจากผู้อำนวยการ)

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

เจ้าหน้าที่

ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

รางวัลที่ได้รับและผลงานที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ

งานประกันคุณภาพ


ผลการดำเนินงาน

งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ

 

ผลผลิต การให้บริการวิชาการ

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

ผลผลิต งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

งบประมาณภายนอก

 

คลินิกเทคโนโลยี

คลินิกเทคโนโลยี (2)

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ


ภาคผนวก

ข่าวประชาสัมพันธ์รายเดือน

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553

 

ข่าวประชาสัมพันธ์รายเดือน (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)

ข่าวประชาสัมพันธ์รายเดือน (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)

ข่าวประชาสัมพันธ์รายเดือน (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)

ข่าวประชาสัมพันธ์รายเดือน (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)

ข่าวประชาสัมพันธ์รายเดือน (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)

คณะกรรมการจัดทำ


 

View (1336)

About the Author