รายงานประจำปี 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานประจำปี 2555

สารจากผู้อำนวยการ

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา

บุคลากร

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

รางวัลที่ได้รับและผลงานที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ

งานประกันคุณภาพ

 

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงาน ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ  คลินิกเทคโนโลยี

ภาคผนวก

ข่าวประชาสัมพันธ์รายเดือน

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์รายเดือน (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555)

ข่าวประชาสัมพันธ์รายเดือน (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555)

ข่าวประชาสัมพันธ์รายเดือน (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555)

ข่าวประชาสัมพันธ์รายเดือน (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555)

คณะกรรมการจัดทำ


 

View (1207)

About the Author