โครงการอบรม/สัมมนางานบริการวิชาการ

1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

 1. โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2. โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2)
 3. โครงการการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
 4. โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า
 5. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555
 6. โครงการหมู่บ้านเผือกหอม ปีที่ 3
 7. โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 1. โครงการสัมมนา การคำนวณค่าการใช้งานตลับลูกปืนและการวิเคราะห์ความเสียหาย
 2. โครงการสัมมนา การออกแบบแม่พิมพ์ผลิตขวด (PET)
 3. โครงการสัมมนา โปรแกรมช่วยการออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Wizard)
 4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด
 5. โครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคนพิการ

3. ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 1. โครงการ ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคนพิการ
 2. โครงการสัมมนา การผลิตชิ้นส่วนด้วยโปรแกรมช่วยการผลิต (CAM)
 3. โครงการสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม
 4. โครงการสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วย Hot Runner
 5. โครงการสัมมนา การออกแบบเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)
 6. โครงการสัมมนา การออกแบบเขียนแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)2
 7. โครงการสัมมนา การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น
 8. โครงการสัมมนา การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น2
 9. โครงการสัมมนา การออกแบบแม่พิมพ์เป่าขวดพลาสติก
 10. โครงการสัมมนา การออกแบบแม่พิมพ์ผลิตขวด (PET)
 11. โครงการสัมมนา โปรแกรมช่วยการออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Wizard)
 12. โครงการสัมมนา ระบบการควบคุมเครื่องจักเชิงตัวเลข (CNC)
 13. โครงการสัมมนา ระบบไฮดรอลิกส์เบื้องต้นในงานดูแลรักษาเครื่องจักร

4. ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

 1. การซ่อมเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน 1
 2. การซ่อมเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน 2
 3. เทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 1
 4. เทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 2
 5. เทคโนโลยีตัดเฉือนโลหะและการเลือกใช้เครื่องมือตัด
 6. โครงการสัมมนา การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 7. โครงการสัมมนา การใช้และบำรุงรักษาซีลในเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
 8. โครงการสัมมนา การซ่อมเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน
 9. โครงการสัมมนา การซ่อมเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน2
 10. โครงการสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วย Hot Runner
 11. โครงการสัมมนา การวัดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือวัด 3 มิติ (CMM)
 12. โครงการสัมมนา การวัดและวิเคราะห์คุณภาพระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 13. โครงการสัมมนา การออกแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม Unigraphic Nx
 14. โครงการสัมมนา การออกแบบใช้งานและการบำรุงรักษาระบบลมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 15. โครงการสัมมนา เทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
 16. โครงการสัมมนา พื้นฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืน สายพาน คลับปลิ้ง
 17. โครงการสัมมนา พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 18. โครงการสัมมนา ระบบควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ CNC Milling และเทคนิคการปฏิบัติงาน
 19. โครงการสัมมนา ระบบงานบำรุงรักษาและการจัดการ
 20. โครงการสัมมนา ระบบนิวแมติกส์เบื้องต้นสำหรับงานดูแลรักษาเครื่องจักร

 

 

View (607)

About the Author