แหล่งทุนภายในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมศษสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
กรมควบคุมมลพิษ
กรมวิชาการ
กรมการศาสนา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมป่าไม้
การเคหะแห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation)
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)
สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
แหล่งทุนภายในประเทศ

View (1747)

About the Author