แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ

 

แบบเสนอของบประมาณรายจ่าย/เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ (แบบ ง.7)

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557

แบบ สวพ. – บว 01 แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการ

แบบ สวพ. – บว 02 แบบสรุปข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการ

แบบ สวพ. – บว 03 แบบขอรับบริการทางวิชาการหรือเทคโนโลยี

แบบ สวพ. – บว 04 แบบบันทึกข้อมูลขอรับบริการวิชาชีพ

แบบสวพ.-บว.05 แบบใบสมัครของผู้รับบริการ

แบบสวพ.-บว.06 แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการ

แบบสวพ.-บว.07 แบบติดตามประเมินผลโครงการ

แบบสวพ.-บว.08 แบบการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพของชุมชน

แบบสวพ.-บว.09 แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

แบบสวพ.-บว.10 แบบประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม

แบบสวพ.-บว.11 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการตามเป้าหมายคุณภาพ

 

 

 

View (1461)

About the Author