รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 ระดับสถาบัน

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ (SAR) มหาวิทยาลัย

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

 นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

 ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ 2556

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 2556)

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556            

 

 

View (527)

About the Author