รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 ระดับสถาบัน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ (SAR) มหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 2555)

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

 

View (282)

About the Author