รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554 ระดับสถาบัน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ (SAR) มหาวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553

นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ

องค์ประกอบที่ 5 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554 ระดับมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจำ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 : ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

 

View (162)

About the Author