ระเบียบเกี่ยวกับงานวิจัย มทร.พระนคร

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2547

เอกสารแนบท้ายระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการเงินอุดหนุน เพื่อการวิจัยพ.ศ.2547

แบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร พ.ศ. 2550

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการยอมรับในวงวิชาการ พ.ศ. 2553

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2555

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555

ประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย  สำหรับโครงการวิจัยที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100,000 บาท

 

 

 

View (1110)

About the Author