ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย พ.ศ. 2558

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 1. การใช้ขุยมะพร้าวเพื่อเสริมความต้านทานแรงดึงของผลิตภัณฑ์แผ่นยางธรรมชาติ
 2. การใช้ประโยชน์จากต้นมันสำปะหลังเหลือทิ้งผสมซีเมนต์สำหรับเป็นแผ่นผนังไม้เทียมเพื่อป้องกันความร้อนภายในอาคาร
 3. การปรับปรุงความเชื่อถือได้เชิงบูรณาการต่อความผิดพลาดถาวรและชั่วครู่สำหรับตัวประมวลผลระดับนาโนมิเตอร์
 4. การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะสำหรับปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
 5. การพัฒนาแผ่นซีเมนต์บอร์ดจากเถ้ากะลามะพร้าวสำหรับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 6. การพัฒนาแผ่นซีเมนต์บอร์ดด้วยกากกาแฟเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 7. การแยกวัตถุออกจากภาพพื้นหลังโดยฟัซซี่ซีมีนผ่านตัวกรองความถี่
 8. การลดสัญญาณรบกวนแบบสุ่มของภาพโดยยังคงรักษาขอบวัตถุในภาพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 1. การตีค่ามูลค่าทางนันทนาการของอุทยานมกุฏรมยสราญจังหวัดนนทบุรี
 2. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการออกแบบฉลากและสัญลักษณ์ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง
 3. การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป
 4. การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
 5. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์
 6. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเปลือกและส่วนเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแปรรูปขนุน
 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกนอกของก้านเผือกเหลือใช้ในกลุ่มผู้ทำนาเผือกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสสำเร็จรูปจากเปลือกแตงโมที่เหลือใช้
 9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้เลี้ยงหวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์
 10. การพัฒนาวัสดุตกแต่งงานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสานจากเส้นใยกล้วย
 11. การพัฒนาศักยภาพซังขนุนในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
 12. การพัฒนาศักยภาพเนื้อขนุนตกเกรดในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
 13. การพัฒนาศักยภาพเนื้อขนุนตกเกรดในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
 14. การพัฒนาศักยภาพเม็ดขนุนในผลิตภัณฑ์อาหาร
 15. การพัฒนาเส้นด้ายจากซังข้าวสู่เชิงพาณิชย์
 16. ศึกษาและพัฒนาการทำขนมไทยพื้นบ้าน จ.สุพรรณบุรี จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์
 17. หลักสูตรการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุสำหรับชมรมผู้สูงอายุ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะบริหารธุรกิจ

 1. กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ฮาลาลแปรรูป
 2. การศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลอาหารฮาลาลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
 3. การศึกษามาตรฐานกระบวนการการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบการผลิตและความปลอดภัยของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แปรรูปในประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน
 4. การศึกษามาตรฐานการจัดการโซ่อุปทาน การกระจายสินค้าและการตลาดของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แปรรูปฮาลาลในประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน
 5. การศึกษามาตรฐานธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน
 6. ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าของอาเซียน ผลกระทบจากการนำเข้าและการส่งออกพลังงานไฟฟ้าต่อราคาค่าไฟฟ้า
 7. แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินชาวนาในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
 8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 9. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ให้บริการธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 10. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกอาหารฮาลาลสู่เส้นทาง
 11. ศึกษาการดำเนินงานด้านการตลาดและการจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ประเภทเครื่องจักสานผักตบชวา พื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
 12. กลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ประเภทเครื่องสำอาง ธรรมชาติและสมุนไพรไทยสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 13. กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ในสินค้าภูมิปัญญาไทยของผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม
 14. การเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานในธุรกิจบริการยานยนต์ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. การผลิตวัสดุดูดซับเสียงจากวัสดุผสมยางโฟมธรรมชาติและเส้นใยธรรมชาติ
 2. การพัฒนาโครงการสร้างสองชั้นระหว่างคอมโพสิตไฮดรอกซีอะพาไทต์-อลูมินาและเซอร์โคเนียเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
 3. การพัฒนาชุดตรวจวัดการแตกหักของเมล็ดข้าวด้วยเทคนิคทางแสงและกระบวนการเชิงภาพ
 4. การลดการกัดกร่อนในท่อส่งน้ำมันและก๊าซที่เกิดจากจุลชีพโดยการเคลือบผิวด้วยอีพ๊อกซี่ผสมอนุภาคนาโนเงินกับถ่านไม้ไผ่
 5. ตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไป สำหรับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชิงเวลา และเชิงพื้นที่ประยุกต์ใช้กับโรคฉี่หนูในประเทศไทย
 6. พืชถิ่นเดียวและสถานะการอนุรักษ์ของพืชวงศ์ โพโดสเต็มเอซีอี้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 7. รูปแบบของฝนในประเทศไทยอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน
 8. ชุดกรองน้ำอย่างง่ายในครัวเรือนสำหรับกำจัดสนิมเหล็กและความกระด้างถาวรของระบบน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคและบริโภค

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. กระบวนการสโตแคสติก สำหรับการวิเคราะห์ตัวแบบอนุกรมเวลา โดยประยุกต์ใช้กับข้อมูลราคาจริง
 2. การใช้ยางมะตอยชนิดPMAเป็นหลังคาเพื่อลดน้ำหนักโครงสร้างอาคาร
 3. การพัฒนากระบวนการอบผนึกชิ้นงานความแข็งสูงพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต้านทานต่อการสึกหรอตามแนวทางการจัดการวัสดุเพื่อความยั่งยืน
 4. การพัฒนาเถ้าแกลบและเถ้าถ่านหินเพื่อใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในงานคอนกรีตกำลังสูง
 5. การพัฒนาและสร้างเตาสำหรับต้มใบสับปะรด
 6. การรับแรงกระแทกของคอนกรีตผสมดินขาวและเถ้าลอย
 7. การวิเคราะห์ผลผลิตยางพาราในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ Generalized  Estimating
 8. การวิเคราะห์สินค้าบกพร่องในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โดยใช้ตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัย
 9. การวิจัยด้านคอนกรีตพรุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 10. การวิจัยและพัฒนาโลหะเงินเจือสีชมพูเพื่อผลิตตัวเรือนเครื่องประดับด้วยการหล่อระบบเหวี่ยง
 11. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตฝากระโปรงรถยนต์จากแกลบและผักตบชวาเพื่อรองรับการชนคนเดินเท้า
 12. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุอ้างอิงทางความแข็งในหน่วยร็อคเวลล์สเกลซีตามชาตรฐาน
 13. การศึกษาพฤติกรรมค่าการนำความร้อนแบบไม่เชิงเส้นของวัสดุความเสียดทาน
 14. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของจานเบรกรถจักยานยนต์ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเบรก.
 15. การศึกษาและพัฒนาวัสดุปูผิวทางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตด้วยยางป่นรีไซเคิล
 16. การศึกษาและพัฒนาวัสดุปูผิวทางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตด้วยยางพาราธรรมชาติ
 17. การศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมของโครงสร้างกันแรงกระแทกของรถยนต์จากกากผักตบชวาและแกลบสำหรับการชนคนเดินเท้า
 18. การสร้างแบบพิมพ์นูนต่ำเพื่อผลิตภาพนูนต่ำจากใบสับปะรดต้ม
 19. เครื่องจำลองการชนคนเดินเท้า
 20. ตัวแบบเบย์สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาเชิงพื้นที่ ประยุกต์ใช้กับผลผลิตยางพาราในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
 21. ตัวแบบผสมเชิงเส้นที่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่รวมอยู่ด้วย สำหรับวิเคราะห์ผลผลิตข้าว
 22. นวัตกรรมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ในคอนกรีตมวลเบาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 23. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องยางพาราผสมเศษขยะพลาสติกเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
 24. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างบนที่สูง
 25. รูปแบบการเจาะรูของจานเบรกแบบดิสก์ที่ส่งผลกระทบต่อความเหมาะสมการใช้งานในย่านอุณหภูมิทำงานต่างๆ
 26. ศึกษาและพัฒนากระถางพลาสติก
 27. การใช้กากโดโลไมท์สำหรับเป็นบล็อกประสานที่ต้านทานแรงอัดสูง
 28. การใช้ประโยชน์จากเถ้าปาล์มน้ำมันในงานคอนกรีตผสมฝุ่นแทนทรายสำหรับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
 29. การศึกษาการผลิตภาชนะใส่แอลกอฮอล์เจลอุ่นอาหารที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
 30. การศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการลดมลพิษและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของหัวรถจักรเพื่อความคุ้มค่าต่อการลงทุน

คณะศิลปศาสตร์

 1. กลไกการพัฒนาความมั่นคงในชีวิตของแม่วัยรุ่น  กรณีศึกษาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
 2. การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับแรงงานนอกระบบภาคบริการ กรณีศึกษากลุ่มคนขับรถแท็กซี่

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 1. การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบกระเป๋าแฟชั่นจากผ้าไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย์
 2. การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบเคหะสิ่งทอจากผ้าไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย์
 3. การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบลวดลายทอและสีผ้าไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย์
 4. การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบเสื้อแฟชั่นจากผ้าไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย์
 5. การย้อมสีด้วยสมุนไพรไทยเพื่อป้องกันรังสียูวีสำหรับประยุกต์ใช้งานด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
 6. ผลิตสื่อวีดิทัศน์ การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าไหมนาโพธิ์ บุรีรัมย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
 2. การใช้ประโยชน์จากก้านโสนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ของวิสาหกิจชุมชน
 3. การใช้ประโยชน์วัสดุจากหญ้าแฝกกับการออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่นทางภาคกลางสู่แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 4. การศึกษากระบวนการและรูปแบบผ้าทอไทยพวนเพื่อพัฒนาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 5. การศึกษาและพัฒนาข้อมูลบ่งชี้เชิงภาพลักษณ์ประกอบแผนที่ด้านวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 6. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายและแสดงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมกะหรี่พั๊ฟ  จังหวัดสระบุรี
 7. การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านแบบร่วมสมัยจากอัตลักษณ์การเข้างานไม้ในงานสถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง
 8. การศึกษาและพัฒนารูปแบบกระเป๋าใบลาน เพื่อพัฒนาชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทับลาน จ.ปราจีนบุรี
 9. การศึกษาและพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยพืชมะละกอในงานบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์แก้วและเซรามิค
 10. การศึกษาและออกแบบผนังสองชั้นจากวัสดุธรรมชาติ (ไม้ไผ่)
 11. การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุแผ่นไม้อัดผักตบชวาและเส้นใยผักตบชวา
 12. โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหวายโดยใช้แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 13. ปัจจัยการรับรู้และความเข้าใจสัญลักษณ์กราฟิกบนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้งาน สำหรับผู้เสื่อมถอยทางด้านร่างกายกรณีศึกษา
 14. ออกแบบบรรจุภัณฑ์สปา จากกากพืชเศรษฐกิจไทย
 15. ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่น้ำพริก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาสาครบุรี จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. ระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

View (254)

About the Author