คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการวิชาการ

  1. งานนโยบายและแผนงานบริการวิชาการ
  2. งานรายงานความก้าวหน้างานบริการวิชาการ
  3. งานรวบรวมตัวชี้วัดงานบริการวิชาการ
  4. งานจัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ
  5. งานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  6. งานเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการผ่านสื่อต่าง ๆ
  7. งานฝึกอบรม สัมมนา
  8. งานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม
  9. งานจัดนิทรรศการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  10. งานคลินิกเทคโนโลยี

 

 

View (1169)

About the Author