คลังความรู้งานบริการวิชาการ

1. บทความ

 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัดตามโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง จำกัด ตามโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง
 2. น้ำพริกบ้านห้วยทรายเหนือ : ผลผลิตของสมาชิก อสวท.
 3. การพัฒนาหมู่บ้านเผือกหอมปีที่ 1

2. แนวปฏิบัติที่ดี

 1. โครงการ การสร้างมูลค่าเพิ่มป่านศรนารายณ์ของชุมชนหุบกะพง
 2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกของชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี
 3. โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย
 4. การบูรณาการงานวิจัยสู่การบริการวิชาการ : โครงการหมู่บ้านเผือกหอม
 5. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
 6. ความสำเร็จของการบริหารโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ

3. เรื่องเล่าความสำเร็จ

เรื่องเล่าความสำเร็จคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2555

เรื่องเล่าความสำเร็จคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2554

เรื่องเล่าความสำเร็จคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2553

เรื่องเล่าความสำเร็จคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2552

เรื่องเล่าความสำเร็จคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2551

เรื่องเล่าความสำเร็จคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2550

4. เอกสารถ่ายทอดเทคโนโลยี/เอกสารอบรม

 1. หลักสูตร  ผลิตภัณฑ์อาหารจากสับปะรด
 2. หลักสูตร เค้ก และ ขนมปังไส้ต่าง ๆ
 3. กะหรี่ปั๊บไส้เห็ดและแหนมเห็ด
 4. กระทงทองไส้ต่างๆ (ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า)
 5. ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมจากผ้าไทย
 6. การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษเดคูพาจ
 7. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ำ)
 8. เผือกกรอบทรงเครื่อง
 9. การผลิตภาพนูนต่ำ
 10. เยลลี่ผลไม้
 11. การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์  Hydriponics
 12. การเพาะเห็ด (ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า)
 13. คานาเป้หน้าต่าง ๆ
 14. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 3
 15. หลักสูตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย
 16. หลักสูตร ผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือก
 17. หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากข้าวเจ้า
 18. น้ำพริกกุ้ง
 19. น้ำพริกปลานิล
 20. น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (สกัดเย็น)
 21. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากสมุนไพร
 22. หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากเผือกหอม
 23. หลักสูตร แป้งกล้วย

5. แผ่นพับ

 1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554
 2. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555
 3. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านเผือกหอม
 4. ร้อยเรียงเรื่องเล่างานวิจัย

6. กุญแจสู่ความเร็จงานคลินิคเทคโนโลยี

 1. กุญแจสู่ความสำเร็จ : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 2. การสร้างมูลค่าเพิ่มป่านศรนารายณ์เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 3. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก ปีที่  2
 4. กิจกรรมฝึกบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหาร ภายใต้กิจกรรมสร้างอาชีพ/ฝึกอบรม เสริมรายได้ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรี ตามแผนเสริมสร้างความผาสุข
 5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาของสมาชิก อสวท. อำเภอชะอำ จังหวดเพชรบุรี
 6. การจัดนิทรรศการงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม กับจังหวัดกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1
 7. การพัฒนาหมู่บ้านเผือกหอม
 8. การพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยให้กับกลุ่มชุมชนมุสลิม จังหวัดระนอง

 

 

View (659)

About the Author