การเสนอของบประมาณวิจัย งบประมาณรายจ่ายประจำปี

 การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ปี 2559

 เอกสารการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( คุณเวชยันต์์ เฮงสุวนิช)

แบบฟอร์มโครงการวิจัย ปี 2559

แบบฟอร์มแผนงานวิจัย ปี 2559

แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ (แบบ บช-3)

แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ (แบบ ว-6)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ปฏิทินการเสนอข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ปี 2558

ปฏิทินการเสนอข้อเสนอการวิจัย

รับสมัครอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2558

แบบสมัครอนุกรรมการวิจัย

หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มตัวอย่าง แบบ-ว1ด

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ว-1ช)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research projech) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี(ว-1ด)

แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ (แบบ-ว-6)

แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ  (แบบ-บช3)

ใบปะหน้าแผนงานวิจัย (แบบ สวพ. ว-1ช)  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ใบปะหน้าแผนงานวิจัย (แบบ สวพ. ว-1ด)  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ใบปะหน้าแผนงานวิจัย (แบบ สวพ. ว-1ช)  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ใบปะหน้าแผนงานวิจัย (แบบ สวพ. ว-1ด)  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พ.ศ. 2557-2561)


การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ปี 2557

ปฏิทินการเสนอข้อเสนอการวิจัย

แจ้งผลการประเมินข้อเสนอการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การเสนอของบประมาณวิจัย (แบบปกติ) ปี 2556

ปฏิทินการเสนอข้อเสนอการวิจัย

View (1280)

About the Author