การประเมินผลงานบริการวิชาการ

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุมลาคม 2555-31 มีนาคม 2556
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2556-31 กันยายน 2556
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุมลาคม 2555-31 มีนาคม 2556
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2556-31 กันยายน 2556
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุมลาคม 2555-31 มีนาคม 2556
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2556-31 กันยายน 2556
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุมลาคม 2555-31 มีนาคม 2556
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2556-31 กันยายน 2556
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุมลาคม 2555-31 มีนาคม 2556
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2556-31 กันยายน 2556
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุมลาคม 2555-31 มีนาคม 2556
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2556-31 กันยายน 2556
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุมลาคม 2555-31 มีนาคม 2556
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2556-31 กันยายน 2556
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุมลาคม 2555-31 มีนาคม 2556
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2556-31 กันยายน 2556
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุมลาคม 2555-31 มีนาคม 2556
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2556-31 กันยายน 2556
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุมลาคม 2555-31 มีนาคม 2556
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2556-31 กันยายน 2556

 

   

  View (485)

  About the Author