การบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น

  1. ตัวอย่างการบูรณาการ
  2. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
  3. การบูรณาการด้านการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนและการวิจัย
  4. การบูรณาการด้านการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนและการวิจัย ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

 

 

View (451)

About the Author