นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่”

การสร้างคุณค่าผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีพันธกิจหลักประการหนึ่งคือการส่งเสริมการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคการผลิตและบริการในระดับชาติ ทั้งงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ จึงเป็นโครงการที่จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการทำปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงงานพิเศษ โครงการเฉพาะบุคคลของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2551  ถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษา และเผยแพร่ในระดับชาติ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ปีงบประมาณ

งบประมาณ  

(บาท)

จำนวน (โครงการ)  

คณะที่เข้าร่วม  

โครงการ(คณะ)

การเผยแพร่ผลงาน

รวม

(ผลงาน)

โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

(ผลงาน)

นิทรรศการระดับชาติ  

(ผลงาน)

เว็บไซต์

(ผลงาน)

2551

350,000 27 6 7 5 12

2552

400,000 53 7 7 8 15

2553

500,000 63 7 11 11 22

2554

643,000 84 9 14 24 55 93
2555 1,000,000 106 8 55 51

106

2556 1,067,000 94 7 31 63

94

2557

1,286,200

118 7 30

30

(ระหว่างดำเนินการ)

25512557 5,246,200 545 9 39 164 169

372

 

ผลการดำเนินงานดังกล่าว เป็นการสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ โดยทุกผลงานสามารถเผยแพร่ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรระดับชาติ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในงานวันนักประดิษฐ์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสื่อโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รวมทั้งสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ช่วยพัฒนากระบวนการผลิตของชุมชนและภาคอุตสาหกรรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

สูจิบัตรงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1

 

การ์ดเชิญงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1

 

 

โลโก้งานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1

 

 

เวทีงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1

 

พื้นที่การจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1


View (630)

About the Author