Happy Workplace

สถาับันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสถานที่ทำงานที่เหมาะสมเพื่อเอื้ออต่อการทำงานของบุคลากรภายในสถาบันและให้บริการแก่บุคลากร  นักวิจัย ผู้ทำงานบริการวิชาการ รวมทั้งการให้บริการประชาชนทั่วไป  มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม  บุคลากรภายในสถาบันมีความสุขในการทำงานสามารถสร้างสรรค์งานที่ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนมีความรัก ช่วยกันดูแลองค์กร

_MG_3619 _MG_3625 _MG_3642 _MG_3647 _MG_3680 _MG_3700 _MG_3709 _MG_3712 _MG_3714 _MG_3740 _MG_3748 _MG_3753 _MG_3689 _MG_3690