สวพ. จัดประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม การแข่งขันกีฬาฯ ราชมงคล ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากร สวพ. จัดประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย มุสิกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม กำหนดลำดับขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่วันแถลงข่าว วันประชุมผู้จัดการทีมแข่งขัน 9 มทร. วันเปิดงาน วันปิดงาน และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ ราชมงคล ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ระหว่างวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต