คลังความรู้งานบริการวิชาการ

บทความ

 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

  1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 3
  2. โครงการหมู่บ้านเผือกหอม
  3. โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
  4. โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
  5. โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
  6. โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2)
  7. โครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า(งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)

 

25 หลักสูตร โครงการฝึกอบรม ในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจำปี 2555