กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ความสำเร็จของ Gold Thailand Research Expo Award

IMG_0810

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อสร้างบรรยากาศการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยให้ความรู้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง ความสำเร็จของ Gold Thailand Research Expo Award จัดโดยศูนย์การจัดการความรู้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก