การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557