การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557