การวิจัยเพื่อมุ่งสู่การตีพิมพ์หรือพัฒนาประเทศ : ประเด็นที่ท้าทาย
การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
ผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมเตรียมงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 3
ผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมเตรียมงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา ครั้งที่ 2

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ความสำเร็จของ Gold Thailand Research Expo Award

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อสร้างบรรยากาศการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยให้ความรู้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง ความสำเร็จของ Gold Thailand Research Expo Award จัดโดยศูนย์การจัดการความรู้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สวพ. จัดประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม การแข่งขันกีฬาฯ ราชมงคล ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากร สวพ. จัดประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย มุสิกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม กำหนดลำดับขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่วันแถลงข่าว วันประชุมผู้จัดการทีมแข่งขัน 9 มทร. วันเปิดงาน วันปิดงาน Continue reading สวพ. จัดประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม การแข่งขันกีฬาฯ ราชมงคล ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”

รับฟังรายงาน การติดตามความอยู่รอดของผู้ประกอบการภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปีงบประมาณ 2557 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รับฟังรายงาน การติดตามความอยู่รอดของผู้ประกอบการภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปีงบประมาณ 2557 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันนี้ ผู้เขียนได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ร่วมรับฟังผลการวิจัยการติดตามความอยู่รอดผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย บริษัท เมธัส รีเสิร์ซ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาครั้งนี้ มีการรายงานผลซึ่งได้แยกนำเสนอเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นผลการศึกษาการติดตามความอยู่รอดของธุรกิจจากผู้ที่เคยเข้าอบรมในโครงการ NEC ในปี 2554 คือ ติดตามความอยู่รอด 3 ปี เพื่อเน้นย้ำความต่อเนื่อง อีก 1 ส่วน คือ Continue reading รับฟังรายงาน การติดตามความอยู่รอดของผู้ประกอบการภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปีงบประมาณ 2557 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สวพ. เจ๋ง คว้าสองรางวัล จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ ปีงบประประมาณ 2557

         สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบัน รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาป่านศรนารายณ์ “รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลพิเศษ “งานการจัดการความรู้ดีเด่น” เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี และกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ ปีงบประประมาณ 2557 รับรางวัลจากรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 ณ Continue reading สวพ. เจ๋ง คว้าสองรางวัล จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ ปีงบประประมาณ 2557

การวิจัยเพื่อมุ่งสู่การตีพิมพ์หรือพัฒนาประเทศ : ประเด็นที่ท้าทาย

การวิจัยเพื่อมุ่งสู่การตีพิมพ์หรือพัฒนาประเทศ : ประเด็นที่ท้าทาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพีชระ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐนอกกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 70 แห่ง ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี รศ.นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการสำนักงานกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดประชุม ซึ่งท่านได้พูดคุยในหลายประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยมีส่วนสำคัญที่มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะราชภัฏ ราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต้องให้ความสนใจอย่างมากๆ ท่านได้กล่าวว่า งบประมาณวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เริ่มต้นในปี 2553 ด้วยงบประมาณที่อนุมัติในหลักการจำนวน 5,000 Continue reading การวิจัยเพื่อมุ่งสู่การตีพิมพ์หรือพัฒนาประเทศ : ประเด็นที่ท้าทาย