แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ

คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่แสดงสถานภาพผู้ตอบ

เพศ

สถานภาพผู้ตอบ

หน่วยงานที่สังกัด

ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด

คำชี้แจง เลือกระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี้

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ข้อคำถาม ระดับความคิดเห็น
1. ด้านเนื้อหา
1.1 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
1.2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
1.3 ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
1.4 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
1.5 มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
1.6 ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
1.7 เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
2.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
2.2 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
2.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
2.4 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
2.5 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
2.6 มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
2.7 ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
2.8 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
2.9 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
3. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
3.1 เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
3.2 เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
3.3 สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
3.4 เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

คำชี้แจง โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม

โปรดกรอกคำตอบที่ถูกต้อง 8-4-2 =