การประชุมเพื่อหารือการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (ครั้งที่ 1)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย และเจ้าหน้าที่สวพ. เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจาก 8 มทร. เพื่อหารือการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมแคแสดอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2558โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การประชุมวิชาการ การจัดนิทรรศการ การประกวดผลงาน และสถานที่จัดประชุม ซึ่งการประชุมวิชาการฯ กำหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2558 ณ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

1 2 3 4 5 6 7

View (133)

About ird