สวพ. ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มผู้บริหาร ระดับดีเด่น ประจำปี 2557 ทั้งนี้คัดเลือกจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักประกันคุณภาพ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

View (113)

About ird